student pilot
frequently asked questions

FAQ for Student Pilot

Q: โครงการนี้บริษัทการบินไทยให้ทุนเรียนฟรีเหมือนในอดีตหรือไม่?

    A: บริษัทฯจะชำระค่าหลักสูตรให้ล่วงหน้ากับให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์การบินสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าเรียนในช่วงเป็นศิษย์การบิน และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องปฎิบัติตาม
       เงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญาจ้าง ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งเงื่อนไขให้ทราบในภายหลัง

Q: ระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนการบิน การบินไทยมีเงินเดือนให้หรือไม่?

    A: ระหว่างเป็นศิษย์การบินอยู่ที่โรงเรียนการบิน บริษัทฯจะสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางในแต่ละเดือนตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป และเมื่อได้บรรจุเป็นนักบินฝึกหัดของ
       บริษัทฯ จะได้รับเงินเดือนตามโครงสร้างเงินเดือน ในอัตราที่กำหนด
ทั้งนี้อัตราเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆถือเป็นความลับของบริษัทฯห้ามเผยแพร่ในช่องทางใดๆรวมถึง social media ต่างๆ
       ด้วย ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร

Q: จะส่งเอกสารได้ทางไหน หมดเขตส่งเมื่อไหร่?

    A: กรุณาศึกษารายละเอียดต่างๆในประกาศรับสมัครอีกครั้ง และบริษัทฯกำหนดให้ผู้สมัครส่งเอกสารทั้งหมดก่อนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

Q: การสอบครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้าง?

    A: ค่าธรรมเนียมสมัครสอบจำนวนเงิน 2,700 บาท
       
ค่าตรวจร่างกาย ประมาณ 8,490 บาท (หากผู้สมัครผ่านการสอบรอบข้อเขียน)
       
ค่าตรวจจิตวิทยาการบิน ประมาณ 3,500 บาท (หากผู้สมัครผ่านการสอบรอบ Professor)
       หากผู้สมัครสอบผ่านและได้เป็นนักบินฝึกหัดของบริษัทฯ บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด หากไม่ผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

Q: ขั้นตอน และระยะเวลาในการสอบทั้งหมด กินเวลากี่เดือน และรับกี่คน?

    A: ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบ จะเข้าทำการสอบรอบต่อๆไป โดยการสอบรอบสุดท้ายจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้บริษัทฯจะพิจารณารับนักบินฝึกหัดตามความ
       ต้องการอัตรากำลังนักบินตาม
ที่
ผ่านเกณฑ์ประเมินของบริษัทและตามที่บริษัทเห็นสมควร 

Q: ขั้นตอน และระยะเวลาในการฝึก หลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว?

    A: บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบโดยละเอียด หลังจากผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักบินฝึกหัดของบริษัทฯแล้ว โดยทั่วไป หลักสูตร Commercial Pilot License จะใช้ระยะเวลาฝึก
       ประมาณ
14-15 เดือน ทั้งนี้ระยะเวลาการฝึกอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ ข้อจำกัดอื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

Q: หากอยู่ในระหว่างการฝึก ไม่สามารถฝึกต่อ หรือไม่ผ่าน จะถูกดำเนินการอย่างไร?

    A: หากศิษย์การบินไม่ผ่านการฝึกอบรมในช่วงใดช่วงหนึ่ง บริษัทฯจะพิจารณาแนวทางเป็นกรณีไป
       
หากศิษย์การบินขอลาออก จะต้องชำระค่าเรียนในส่วนที่เกิดขึ้นจริงและส่วนที่บริษัทฯชำระให้ก่อนล่วงหน้าเต็มจำนวนโดยนำส่งคืนบริษัทฯทั้งหมดในงวดเดียว
       
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย หรือเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ไม่สามารถกลับมาทำการฝึกต่อได้ หรือมี  ความจำเป็นที่จะต้องพักการฝึกเป็นการชั่วคราว โดยมีเหตุผลอันสมควร บริษัทฯจะ
       พิจารณาแนวทางเป็นกรณีไป
 

Q: ผลคะแนนสอบ TOEIC ต้องใช้แบบไหน สามารถใช้ใบ Re-Print ได้ไหม?

    A: ผู้สมัครสามารถใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC) ที่เป็นการสอบแบบบุคคล (PERSONAL) เท่านั้น แลจะต้องมีภาพถ่ายของผู้สมัครในใบผลคะแนนดังกล่าวด้วย โดยบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่
       รับพิจารณ
ผลทดสอบอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุในข้อกำหนดนี้
(Ex. Re-Print)

ทั้งนี้ ในวันสอบข้อเขียน เมื่อสอบเสร็จแล้วจะมี Info Session เพื่อตอบคำถามให้กับผู้สมัครอีกครั้งหนึ่ง