Open job

Job summary

เรามองหาคนที่แสวงหาความท้าทายและโอกาส
ในการทำงานกับมืออาชีพในสายการบินระดับโลก
พร้อมเรียนรู้ เติบโต และสนุกกับการทำงานไปด้วยกัน
ภายใต้ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
คนที่พร้อมผลักดันและเป็นพลังในการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้เกิดขึ้น

Job descriptions

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา สามารถฝากประวัติการทำงาน (CV) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับเพื่อใช้พิจารณาในการสรรหาต่อไป

qualificationS

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด. 8 หรือ สด. 43
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • หากผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ผลคะแนนตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ผลคะแนนตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไปจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัครกรณีบริษัทฯ เชิญเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  Computer Skills

 • Data Analytics
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Word
 • Pivot Tables
 • Power BI
 • SQL